תנאי שימוש באתר

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש ("התנאים") הרצופים בזאת. השימוש באתר בכתובת www.galitlevi.co.il ו/או www.galitlevi.com ("האתר") הינו בכפוף לתנאים אלה. השימוש ו/או הביקור באתר מהווים את הסכמתך ואישורך לנהוג בהתאם לתנאים, למדיניות הפרטיות שלנו ולחוקים ולתקנות המקומיים והבינלאומיים ככל שאלה תקפים.
גלית לוי ו/או היי אנד דיזיין בע"מ (להלן: "גלית לוי", "אנו", "שלנו" או "אנחנו") שומרים על זכותנו לשנות את התנאים ו/או את מדיניות הפרטיות בכל עת בהתאם לשיקול דעתנו. בעת שימושך באתר, תחול הגרסה העדכנית של התנאים ואתה נדרש לקרוא תנאים אלה בכל ביקור באתר.

 1. מדיניות הפרטיות: אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו, אשר קובעת את האופן בו נטפל בכל המידע האישי שלך אשר תספק לנו.
 2. זכויות בעלות והשימוש בחומרי האתר: סימני מסחר, סמל מסחרי וסימני שירות המוצגים באתר הינם סימנים של גלית לוי (רשומים או שאינם רשומים) ו/או מי מטעמה ו/או של צד ג' כלשהו. כל סימני המסחר, הסמלים המסחריים וסימני השירות אלה הינם קניינם של בעליהם. אין לראות בהעלאתם לאתר על ידנו כמתן הרשאה, במפורש או באופן אחר, כרישיון או כזכות לשימוש בסימן מסחר, סמל מסחר או סימן שירות המוצגים באתר ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאיתנו ו/או מבעליו. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש לצד ג' כלשהו באתר או מהאתר. האתר וכל תכניו – לרבות, ומבלי לגרוע, טקסטים, עיצובים, גרפיקות, ממשקים וקודי תכנה וכל בחירה או סידור של אלה –מוגנים תחת חוקי זכויות יוצרים. אינך רשאי (א) לשנות את תוכן האתר בכל דרך או להעתיק או להציג בפומבי, לבצע, או להפיץ או כל שימוש אחר ציבורי או מסחרי בתוכן האתר; ו/או (ב) להסיר, להסתיר או להשחית סימני קניין רוחני המופיעים באתר, לרבות סימנים רשומים, סימני מסחר או סימני קניין רוחני אחרים.
 3. קישורים (links): יתכן ואנו נספק לנוחותך קישורים לאתרי אינטרנט אחרים מתוך האתר ("אתרים מקושרים"). איננו אחראית לדיוק או לזמינות של המידע המסופק באתרים המקושרים. קישורים לאתרים מקושרים אינם מהווים בהכרח חסות או אימוץ מטעמנו או שותפות איתנו באתרים אלה, או התוכן שלהם, המוצרים, הפרסומות או כל חומר אחר המוצג באתרים המקושרים. איננו שולטים ו/או אחראים באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הפסד שייגרמו או שיגרמו לכאורה עקב שימוש או הסתמכות על כל תוכן שהוא, טובין או שירותים הניתנים באתרים המקושרים.
  הנך מאשר ומסכים כי השימוש באתר מקושר, לרבות השימוש שלך בתוכן כלשהוא כאמור, טובין, פרסומות או תוכן אחר הנגיש דרך האתרים המקושרים הינם על אחריותך בלבד וכפופים לתנאי השימוש באתרים אלה ולתוכן האמור.
 4. דיוק המידע: אנו נוקטים בצעדים האפשריים לוודא את דיוק המידע המופיע באתר. עם זאת, גלית לוי אינה נושאת באחריות לטעויות או השמטות בתוכן האתר. המידע המסופק באתר זה נתון לשינויים בכל עת וללא הודעה מראש.
 5. ויתור על טענות: השימוש, הביקור ו/או הגלישה באתר הינם באחריותך בלבד. בכפוף לדין החל, כלל תכני האתר מסופקים לך כמות שהם (AS IS), ללא נטילת אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת ובין שאינה מפורשת, לרבות ומבלי לגרוע, אחריות שאינה מפורשת בגין סחירות, התאמה לשימוש מסוים, היעדר וירוס מחשבים או אי-הפרה של זכויות צדדים שלישי. למידע נוסף בסוגייה זו אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.
 6. הגבלת אחריות: אנו או שלוחנו, סוכנינו או מנהלינו, עובדינו, בעלי מניות או נציגיהם, לא אחראים, בכל מקרה שהוא, לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי או תוצאתי הנובע מ-(א) שגיאות, טעויות, השמטות או אי דיוקים של התוכן; (ב) נזק אישי או רכושי, מכל סוג שהוא, הנובע מכניסתך ומשימושך באתר; (ג) כל כניסה שאינה מורשית או שימוש בשרתינו המאובטחים ו/או כל מידע אישי ו/או כלכלי השמור בהם; (ד) כל הפרעה או הפסקה של פעילות ושליחת מסרים ב-, אל או מ-האתר; (ה) כל תקלת תוכנה, ווירוס, סוס טרויאני או דומיהם, אשר יכולים לעלות באתר או להתקבל אל או מ-האתר, אשר הותקנו על ידי צד ג', ו/או (ו) כל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרמים עקב השימוש באתר או בכל תוכן המועלה, נשלח בדואר אלקטרוני, משודר או זמין בכל דרך אחרת דרך אתרינו בין אם בהתבסס על אחריות, חוזה, עוולה נזיקית או בכל דרך חוקית אחרת, וכך בין אם הודיעו ובין אם לא הודיעו לנו על האפשרות של נזקים שכאלה. הגבלת אחריות זו תחול באופן הרחב ביותר המותר על פי דין.


הנך מאשר במפורש כי איננו אחראים ללשון הרע, להתנהגות פוגענית או בלתי חוקית של צד ג' כלשהוא וכי הסיכון בפגיעה או בנזק מאילו נמצא כולו באחריותך.

 1. שיפוי: הנך מאשר להגן, לשפות ולפצות את גלית לוי, נציגיה, ספקיה, מנהליהם, עובדיה, סוכניה בעלי המניות, או סוכניהם, מכל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, עלויות או הוצאות, לרבות הוצאות שכר טרחת עורך דין סבירות הנובעים מן המקרים הבאים (א) הפרתך את התנאים המופיעים בתנאי שימוש אלה ו/או במדיניות הפרטיות שלנו, (ב) שימושך, הגישה ו/או פעילויות הקשורות לאתר או שירותים כלשהם הקשורים לאתר. אנו רשאים להשתתף בהגנה כנגד תביעה כלשהיא על חשבוננו. אין אתה רשאי להתפשר בתביעה כלשהיא המשפיעה או נוגעת אלינו ללא אישורנו המוקדם ובכתב.
 2. סיום התקשרות: הזכות ו/או התרופה היחידה בהקשר של אי-הסכמה או אי שביעות רצון עם (א) התנאים, (ב) המדיניות או הפרקטיקה שלנו בהפעלת האתר, לרבות, ללא הגבלה את מדיניות הפרטיות שלנו או (ג) תוכן כלשהוא הזמין באתר או שינוי בתוכן זה, הינה להפסיק לבקר ולהשתמש באתר. גלית לוי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להפסיק את פעילות המשתמש באתר. הנך מאשר כי כל הפסקה של כניסתך או יכולתך לשימוש באתר תכנס לתוקף ללא הודעה מוקדמת. הנך מאשר כי אנחנו לא נהיה אחראיים כלפיך או כלפי צדדים שלישיים לכל הפסקה של הגישה לאתר או למידע או לקבצים ולא נהיה מחויבים להעמיד מידע או קבצים אלה לרשותך לאחר הפסקת השימוש.
 3. שונות: הנך מאשר ומסכים כי כל התנאים האמורים, יחד עם מדיניות הפרטיות, מהווים הסכם בינך וביננו לגבי האמור בשימוש באתר. השימוש באתר, מהווה את אישורך כי הינך מעל גיל 18 או כי הינך קטין חופשי או כי בידך הסכמה הורית או הסכמת אפוטרופוס וכי הינך כשיר ומסוגל לקבל ולהיות מחויב לתנאים, התניות, מחויבויות, הצהרות ואחריויות הקבועות בתנאי שימוש אלה ולנהוג על פי ולציית לתנאי שימוש אלה.
 4. שמירת זכויות: היעדר אכיפת חלק מתנאי שימוש אלה אינם מהווים ויתור מצידה של גלית לוי על זכויותיה בהתאם לתנאים אלה.
 5. מקום השיפוט: על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט היחיד והבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאים אלה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.